Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w ciągu ul. Szpaków w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w ciągu ul. Szpaków w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  71322000-1 1.Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług dla potrzeb budowy chodnika w ciągu ul. Szpaków na odcinku od budynku nr 43 do skrzyżowania z ul. Czajki w Kędzierzynie-Koźlu, a obejmujących w szczególności: 1)uzyskanie opracowań geodezyjnych oraz dokumentacji geotechnicznej; 2)opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy decyzji; 3)przekazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 4)sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego; 5)pełnienie nadzoru autorskiego. 2.Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie publiczne zlokalizowana jest na działce nr 68, obręb Miejsce Kłodnickie, w ciągu drogi powiatowej o numerze 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice. 3.Gmina Kędzierzyn Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z dnia 01.07.2003 r., z późn. zm.), co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p. 4.Zgodnie z zapisami m.p.z.p. teren inwestycji leży w: 1)jednostce planistycznej M - Miejsce Kłodnickie; 2)terenie o przeznaczeniu funkcjonalnym: - KZ-1 - drogi publiczne klasy zbiorczej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających dla odcinków noworealizowanych 25 m; 3)strefa OW obserwacji archeologicznej. 5.Zamówienie publiczne i umowa w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 1, zwane będą dalej, odpowiednio, zamówieniem i umową i mają na celu: 1)uzyskanie przez Zamawiającego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, 2)umożliwienie realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 6.Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania: 1)opracowanie przedprojektowe, w tym: a)opracowania geodezyjne, b)dokumentacja geotechniczna; 2)dokumentacja projektowa, składająca się z: a)projektów budowlanych, b)operatu wodnoprawnego, c)zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń, d)informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e)projektów wykonawczych, f)przedmiarów robót; 4)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5)kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. 7.Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 1)uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia, 2)uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii, 3)uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy dla poszczególnych etapów dróg, 4)wykonanie rzetelnej inwentaryzacji zieleni w zakresie kolidującym z inwestycją zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody wraz z jej wykazem w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować: a)charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe, b)plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki, c)sporządzenie planu nasadzeń zastępczych; 5)inwentaryzacja istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych sytuacji w przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 6)zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją, 7)sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie, 8)uzyskanie podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane - wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, 9)uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; 10)na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót:- na etapie realizacji umowy;- w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót;- na etapie realizacji robót; 8.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2017r.) 9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa cz. II SIWZ OPZ- Opis przedmiotu zamówienia, cz. III SIWZ- IPU- Istotne postanowienia umowy będące jej integralną częścią załączone w wersji elektronicznej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania opracowań projektowych pkt. 6A 6,1 IDW
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach