Przetargi.pl
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. BRZEŹCE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4591800 , fax. 77 4581352
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4591800, fax. 77 4581352
  REGON: 00012652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. BRZEŹCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71322000-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) prace geodezyjne: - opracowanie mapy do celów projektowych, - wykonanie podziału działek, - stabilizacja granic pasa drogowego. b) prace projektowe: - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - opracowanie projektu wykonawczego, - sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, - sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków Unii Europejskiej, - inne elementy niezbędne do realizacji zadania. c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 PLN. 2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach