Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Zamówienie ma na celu: 1) uzyskanie przez Zamawiającego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, 2) umożliwienie realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania: 1) opracowanie przedprojektowe, w tym: a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja geotechniczna; 2) koncepcja programowo-przestrzenna 3) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektów budowlanych, b) operatu wodnoprawnego, c) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) projektów wykonawczych, f) przedmiarów robót; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. 4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 1) wykonanie projektu wykonawczego w oparciu o wytyczne Tauron Dystrybucja, celem uzgodnienia lokalizacji miejsc postojowych na działce nr 588/326, 2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii, 4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu, 5) wykonanie rzetelnej inwentaryzacji zieleni w zakresie kolidującym z inwestycją zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody wraz z jej wykazem w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować: a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki, b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki, c) sporządzenie planu nasadzeń zastępczych; 6) inwentaryzacja istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych sytuacji w przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 7) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją, 8) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie, 9) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, 10) uzyskanie podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane - wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, 11) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót: - na etapie realizacji umowy; - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót; - na etapie realizacji robót; 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót 31.08.2017r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania opracowań projektowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach