Przetargi.pl
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Bema 33-35/9

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 12 2114005
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 12 2114005
  REGON: 01126394600299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Bema 33-35/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Tomaszów Mazowieck, ul. Bema 33-35/9. Tomaszów Mazowiecki, ul. Bema 33-35/9 - lokal mieszkalny, w zakresie: badanie instalacji elektrycznej oraz sporządzenie protokołu (oświadczenia) o pozytywnym stanie technicznym instalacji dla ZE naprawa instalacji wod-kan sprawdzenie instalacji gazowej (próba szczelności) i sporządzenie protokołu o szczelności instalacji dla ZG wymiana wyeksploatowanych urządzeń i elementów wyposażenia naprawa elementów podłóg oraz wykonanie okładzin/wypraw ściennych wymiana stolarki drzwiowej roboty malarski oraz prace porządkowe w lokalu i w pomieszczeniach przynależnych (piwnica, balkon itp.) - na czysto i pod klucz - przed ponownym zasiedleniem lokalu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach