Przetargi.pl
Remont elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3852407 w. 49, , fax. 68 3852370
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.
  Poznańska 18
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 68 3852407 w. 49, , fax. 68 3852370
  REGON: 97792265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: supekom.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez LCT PROJEKT Przemysław Błoch z siedzibą przy ul. Energetyków 7/114, 65-729 Zielona Góra zatwierdzonej decyzją nr 667/2017 o udzieleniu pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Zielonogórskiego znak: AB.6740.1.SU.149.2017 z dnia 28.09.2017 roku oraz decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZM.5142.167.2017 [Sul] z dnia 31.07.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w pkt. 3 Instrukcji dla Wykonawców oraz w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta Wykonawcy. 2. Prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ. 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późniejszymi zmianami)) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 7.5. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach