Przetargi.pl
„SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020”

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim ogłasza przetarg

 • Adres: 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
  ul. Rynek 1
  69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie
  tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
  REGON: 21030701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie w sezonie grzewczym 2019/2020” z podziałem na 3 części: Część I – Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, Część II – Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach, Część III – Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Opał ma być dostarczany do wymienionych placówek sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiających potrzeb. Wykonawca ma obowiązek, na zamówienie jednostki złożone telefonicznie, dostarczyć każdą ilość zamawianego opału, nie więcej jednak jednorazowo niż 5 ton. Wykonawca z każdą dostawą opału dostarczy certyfikat jego jakości. Odbiór zamówienia nastąpi tylko w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora/kierownika jednostki. Zamawiający zastrzega możliwość wyrywkowego sprawdzenia wagi dostarczonego opału. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości opału podane zostały dla celów obliczenia ceny i określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast pojedyncze dostawy będą obejmować ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Jednorazowe dostawy do poszczególnych jednostek nie przekroczą 5 ton. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do składanej oferty certyfikatów jakości poszczególnych rodzajów opału, które zamierza dostarczać do jednostek , wystawionych przez producenta. 4.1.1.1. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części I - Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim: - Maksymalna ilość miału węglowego – 120 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać miał węglowy dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o odpowiedniej granulacji (granulacja nie za drobna) oraz odpowiedniej zawartości wilgoci (opał wilgotny, ale nie ociekający), spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe miału węglowego (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa – co najmniej 22 MJ/kg, b)Zawartość popiołu – co najwyżej 9%. - Maksymalna ilość węgla groszku – 10 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel groszek dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o granulacji: 25-40 mm i wilgotności 8 – 17 %, spełniający parametry jakościowe: a) Wartość opałowa – co najmniej 24 MJ/kg, b) Zawartość popiołu – co najwyżej 8 %, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa opału – sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału – na placu przyszkolnym, wjazd od strony ul Jeziornej 3, szerokość wjazdu – 3,8 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4.1.1.2. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części II - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach: Maksymalna ilość – 80 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UKS 160, UKS 190, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa – co najmniej 26 MJ/kg, b)Zawartość popiołu – co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej w Smogórach samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału – na placu przyszkolnym, wjazd od strony głównej, szerokość wjazdu – 3 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa w Smogórach, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4.1.1.3. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części III - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Opał wykorzystywany będzie na cele związane z ogrzaniem mieszkań komunalnych i biurowca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Maksymalna ilość – 70 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UNI – S, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): c)Wartość opałowa – co najmniej 26 MJ/kg, d)Zawartość popiołu – co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa węgiel orzech II – sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału – na placu przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, wjazd od strony ul 3 Maja 5, szerokość wjazdu – 5,9 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach