Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WSCHOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 408 600 , fax. 655 401 340
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 408 600, fax. 655 401 340
  REGON: 52678800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WSCHOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa i jej jednostek organizacyjnych do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 1 322 204,00 kWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest ENEA Operator sp. z o. o.. Gmina Wschowa w imieniu własnym oraz jednostek wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą Kompleksowej Umowy dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 6.1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach