Przetargi.pl
Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 478 43 20 do 24 , fax. 68 359 16 40
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 68 478 43 20 do 24, fax. 68 359 16 40
  REGON: 97060758000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_gmina_gubin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy Gubin w dniach od poniedziałku do piątku: 2. Założenia: Rodzaj posiłku: - trzy razy w tygodniu – obiad typu drugie danie mięsny (danie mięsne musi występować w co najmniej trzech rodzajach niepowtarzających się w przeciągu tygodnia; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu). - dwa razy w tygodniu – obiad typu drugie danie z jajkiem lub rybą albo też posiłek typu naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety (jajko, ryba, naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety mają być podawane przemiennie). Do posiłków mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć. Do posiłków co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, w pozostałych dniach może być podana kasza, ryż lub makaron (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą dania typu naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety). Gramatura posiłku: - ziemniaki (kasza lub ryż albo makaron) 200 g, mięso lub ryba 80 g + surówka (jarzyny gotowane) 100g; - naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi od 250 g do 300 g; 3. Dostawa posiłków w naczyniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami posiadającymi wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi od poniedziałku do piątku między godziną 10.30 a 13.30 do niżej wymienionych szkół:Szkoły Podstawowej w Czarnowicach, lokalizacja w Bieżycach 3;Szkoły Podstawowej w Chlebowie 19; Oddział Przedszkolny w Wałowicach 4; Szkoły Podstawowej w Czarnowicach 9;Szkoły Podstawowej w Starosiedlu 5; Szkoły Podstawowej w Grabicach, lokalizacja w Strzegowie 21; Szkoły Podstawowej w Grabicach 26;Razem 87 W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie około 16.008 posiłków. 4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość osób korzystających z posiłków podana w pkt. 3 została określona szacunkowo i może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz w zależności od liczby dzieci obecnych każdego dnia na zajęciach w szkole. Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół lub wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 5. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno sanitarnych. Usługodawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 , poz. 2021 ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach