Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego (ostrza chirurgiczne, nasadki wielorazowe, zestawy do usunięcia zszywek, pułapki wodne, shanty, staplery skórne, nasadki wielorazowe, wkłady workowe, pojemniki, dreny do ssaka) na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2.1 -2.8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1-2.8 do SIWZ. 3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach