Przetargi.pl
Remont drogi w m. Wola Osowińska i Pasmugi

Gmina Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-345 Borki, ul. II Armii WP 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8574208 , fax. 081 8574229
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borki
  ul. II Armii WP 41 41
  21-345 Borki, woj. lubelskie
  tel. 081 8574208, fax. 081 8574229
  REGON: 43101988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.borkiradzynskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi w m. Wola Osowińska i Pasmugi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - modernizacji drogi gminnej Nr 102131L Wola Osowińska dł. 600 mb i drogi Nr 102136L Pasmugi dł. 600 mb. CPV 45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg. 3.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Remont drogi gminnej Nr 102131L /działka Nr 197/ w m. Wola Osowińska km 0+000 - 0+600: a) Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową KR 1-2 - 15Mg, b) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 600mb x 3,50 - 2100,00 m2 c) Wykonanie warstwy nawierzchni o grubości 4cm w ilości 100kg/m2 z masy betonu asfaltowego jak dla KR 1-2 (warstwa ścieralna). Obmiar jak poz.2. - 2100,00 m2, d) Profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem do 5 cm; 600mb x 2,0 x 0,50 - 600 m2, e) opracowanie przez Wykonawcę Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem; f) Ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu oraz innych na słupkach metalowych ?70 według opracowanego przez Wykonawcę Projektu Stałej Organizacji Ruchu - 1 pakiet. 2) Remont drogi gminnej NR 102136L na działce / Nr 371/ w m. Pasmugi km 0+000 do 0+600: a) remont cząstkowy istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową KR 1-2.(600 Mb x 4,0 x 0,08 x 0,100) - 19,2 Mg. b) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2(600 mb x 4,00) - 2400,00 m2 c) wykonanie warstwy nawierzchni o grubości 4 cm w ilości 100kg/m2 z masy betonu asfaltowego jak dla KR 1-2( warstwa ścieralna), obmiar jak poz.2 - 2400,00 m2 d) profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntu do 5 cm( 600 mb x 2,0 x 0,75) - 900 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugborki.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach