Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w ul. Ks. Skorupki, ul. Kamiennej w Janowie Lubelskim oraz w ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej i w ul. Kasztanowej na osiedlu Przyborowie w Janowie Lubelskim

Gmina Janów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 59
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 872 43 30 , fax. 15 8724670
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janów Lubelski
  ul. Zamoyskiego 59 59
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 872 43 30, fax. 15 8724670
  REGON: 83040959000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowlubelski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w ul. Ks. Skorupki, ul. Kamiennej w Janowie Lubelskim oraz w ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej i w ul. Kasztanowej na osiedlu Przyborowie w Janowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w ul. Ks. Skorupki, ul. Kamiennej w Janowie Lubelskim oraz w ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej i w ul. Kasztanowej na osiedlu Przyborowie w Janowie Lubelskim Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę kablowego oświetlenia ulicznego w ul. Ks. Skorupki i w ul. Kamiennej w Janowie Lubelskim, polegającą na: - budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego - montażu słupów oświetlenia ulicznego - 6 szt - montażu opraw oświetleniowych oraz 2) budowę kablowego oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej i w ul. Kasztanowej na osiedlu Przyborowie w Janowie Lubelskim, polegającą na: - budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego - montażu słupów oświetlenia ulicznego - 15 szt - montażu opraw oświetleniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium w wymaganej przez zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego o numerze 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002 z adnotacją: wadium - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w ul. Ks. Skorupki, ul. Kamiennej w Janowie Lubelskim oraz w ul. Modrzewiowej, ul. Wierzbowej i w ul. Kasztanowej na osiedlu Przyborowie w Janowie Lubelskim. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.08.2015 r. do godz.10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 2 lit.b)-e), oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6.Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach