Przetargi.pl
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108736L od km 1+600,00 do km 2+300,00 w miejscowości Wierzchowiska Drugie

Gmina Modliborzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 23-310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8715079 , fax. 015 8717102
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Modliborzyce
  ul. Piłsudskiego 63 63
  23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie
  tel. 015 8715079, fax. 015 8717102
  REGON: 83040960800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108736L od km 1+600,00 do km 2+300,00 w miejscowości Wierzchowiska Drugie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108736L od km 1+600,00 do km 2+300,00 w miejscowości Wierzchowiska Drugie. 2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, rysunki techniczne, stanowiące integralną część SIWZ. 4) Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów Wykonawcy. 5) Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia. 6) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku, w którym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót posługują się znakami towarowymi, patentami lub oznaczeniem pochodzenia. 7) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. 8) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy . Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 10.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 10.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku /Oddział Modliborzyce Nr 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy INW.271.1.5.2015. 10.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce w sekretariacie - pokój nr 8 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej formie będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności z treści powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 10.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 10.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 10.9 Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach