Przetargi.pl
Budowa lodowiska z funkcją kortu tenisowego przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie przy ul. 11- Listopada 20 wraz z namiotowym zadaszeniem lodowiska.

Miasto Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łuków
  ul. Piłsudskiego 17 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lodowiska z funkcją kortu tenisowego przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie przy ul. 11- Listopada 20 wraz z namiotowym zadaszeniem lodowiska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest budowa lodowiska z funkcją kortu tenisowego przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie przy ul. 11- Listopada 20 wraz z namiotowym zadaszeniem lodowiska. Lodowisko z funkcja kortu tenisowego: Obiekt zostanie wykonany z wykorzystaniem istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Płyta sztucznie mrożona w formie stacjonarnego lodowiska wmontowanego w projektowaną nawierzchnię syntetyczną typu poliuretan boiska (kortu) do eksploatacji w okresie zimowym. Nawierzchnia boiska dwukolorowa (kort tenisowy w kolorze niebieskim, pozostała część w kolorze czerwonym) winna posiadać trwale naniesione kolorem białym linie do tenisa, koszykówki i siatkówki. W płycie boiska winny być osadzone tuleje do montażu słupków do tenisa ziemnego. Pozostawić istniejące, demontowalne urządzenia do gry w koszykówkę i siatkówkę (kosze, słupki do siatki ). Zadaszenie namiotowe lodowiska: Zadaszenie namiotowe stanowiące jednonawowy, wolnostojący obiekt budowlany, z czterospadowym dachem. Pokrycie dachu z materiału poliestrowego powlekanego pcw nałożone jest na konstrukcję wykonaną z lekkich profili aluminiowych. Ściany wykonane są z materiału poliestrowego, powlekanego pcw. Posadowienie obiektu - mocowanie do betonowych bloków kotwiących. W obiekcie zaprojektowane jest osiem wejść bocznych, rolowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zamieszczone w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE. Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: Wadium na budowę lodowiska z funkcją kortu tenisowego. 5. W terminie składania ofert na rachunku Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib i daty zawarcia umowy; 6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 6.3. kwotę gwarancji; 6.4. termin ważności gwarancji; 6.5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umlukow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach