Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia - Kraśnik wraz z budową oświetlenia drogowego

Gmina Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 884 34 27 , fax. 81 884 37 87
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kraśnik
  ul. Kościuszki 24 24
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 81 884 34 27, fax. 81 884 37 87
  REGON: 43101999700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia - Kraśnik wraz z budową oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zadania nastąpi w formule /zaprojektuj i wybuduj/. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących: - Przebudowę drogi gminnej Stróża-Kolonia - Kraśnik na odcinku od km 0+000 do km 2+461 m, - Budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Stróża-Kolonia - Kraśnik na odcinku od km 0+000 do km 2+461 m, - Budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Stróża-Kolonia - Kraśnik na odcinku od km 0+000 do km 2+461 m. Przedmiotowa droga położona jest w gminie Kraśnik, na terenie powiatu kraśnickiego, w województwie lubelskim. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerze ewidencyjnym: 132, 118, 98, 35, 16, 637. Oraz na wydzielonych działkach: Obręb 0017 Stróża Kolonia: 25/7; 26/10; 26/6; 26/8; 27/6; 27/8; 27/10; 28/6; 28/8; 28/10; 29/6; 29/4; 30/4; 30/6; 31/2; 36/2; 66/19; 66/21; 99/18; 99/21; 112/1; 133/34; 133/36; 133/38; 133/40; 133/42; 133/44; 15/8; 15/10; 15/12; 15/14; 34/16; 34/18; 34/20 Obręb 0016 Stróża: 674/17; 674/15; 675/14; 675/12; 674/7; 672/5; 674/13; 674/11; 674/9; 675/30; 675/28; 675/26; 675/24; 675/22; 675/20; 675/18; 675/16 Zamierzenie obejmuje następujące elementy: 1) Etap projektowy; 2) Etap realizacji; Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej obejmuje: a) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) - 2 egz., b) opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - 2 egz., c) opracowanie projektów technicznych z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 290) i odnośnymi przepisami wykonawczymi, polskimi normami, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych - po 4 egz. oraz w formie elektronicznej, d) opracowanie i uzgodnienie stałej organizacji ruchu - po 4 egz. e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach - po 3 egz., f) opracowanie wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia we właściwym organie administracyjno-budowlanym - 2 egz., g) opracowanie przedmiaru robót- 2 egz. Zakres przedmiotowy robót budowlanych obejmuje: jak w programie funkcjonalno-użytkowym Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: a) Wystąpieniu w imieniu Zamawiającego z wnioskiem do organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wójt Gminy Kraśnik. b) Wystąpieniu w imieniu Zamawiającego z wnioskiem zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia w organie architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego w Kraśniku. c) Informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami w formie ogłoszenia, d) Zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny, e) Utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), f) Wykonania niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny. g) Wykonania kosztorysów powykonawczych do celów rozliczeniowych z instytucją dotującą. h) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości. Szczegółowy zakres określa załączony program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej specyfikacji. Projekt pn. /Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia - Kraśnik wraz z budową oświetlenia drogowego/ realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania /Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) W treści przelewu proszę wpisać /wadium - budowa drogi Stróża-Kolonia - Kraśnik/ 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: w Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Nr 74 8717 0009 2001 0000 8844 0002. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krasnik.e-bip.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach