Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr G101502L w m. Pościsze od km 0+000 do km 0+455 dł. 0,455 km.

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3712496
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 3712496
  REGON: 03023742800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecgmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr G101502L w m. Pościsze od km 0+000 do km 0+455 dł. 0,455 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr G101502L w miejscowości Pościsze od km 0+000 do km 0+455, długości 0,455 km. 2) Projektowany zakres robót do wykonania: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego zamkniętego AC11S 50/70 wg PN-EN-13108-1 grubości 4 cm, - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego częściowo zamkniętego AC11W 50/70 wg PN-EN-13108-1, - likwidacja kolein podłużnych i ubytków w istniejącej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i powierzchniowym utrwaleniu betonem asfaltowym częściowo zamkniętym AC11W 50/70, - oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową, - wykonanie zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm, - ścinanie i uzupełnianie z profilowaniem poboczy gruntowych 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa - dostępna w oddzielnym pliku -dokumentacja projektowa uproszczona: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, szczegółowe specyfikacje techniczne, wykaz zjazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione (uznane na rachunku Zamawiającego) najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. w dniu 25 lipca 2016 roku, do godz. 11:00 oraz: a) Wadium może być wniesione w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 uPzp. b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (z podaniem nr NIP wpłacającego oraz tytułem wadium na przebudowę drogi w Pościszach) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim nr konta 85803900060000000004430006 zaś wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą. c) Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. d) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (lub poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego - w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. e) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyrzecgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach