Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta - ul. Polna

Gmina Ruda-Huta ogłasza przetarg

 • Adres: 22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5686033 , fax. 82 5686033
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ruda-Huta
  ul. Niepodległości 44 44
  22-110 Ruda-Huta, woj. lubelskie
  tel. 82 5686033, fax. 82 5686033
  REGON: 11019803700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruda-huta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta - ul. Polna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda-Huta - ul. Polna. Przedmiot zamówienia to modernizacja drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+800 km obejmujący roboty branży drogowej w tym: -roboty przygotowawcze, -zabezpieczenie sieci, -regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, -remont przepustów, -podbudowa, -nawierzchnia, -zjazdy, -pobocza, -oznakowanie. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót wykona oraz zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu. Zakres robót i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiących Załącznik Nr 1, do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych i funkcjonalnych - równoważnych - zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w trybie art. 45 ustawy w kwocie 5.000,00 zł. 2) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2016 r. godz. 10:00 w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto: Bank Spółdzielczy Sawin o/Ruda-Huta Nr 02 8192 0002 2002 0020 0035 0007 /dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugrudahuta.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach