Przetargi.pl
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE

Gmina Krzywda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, ul. Żelechowska 24B
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7551006 , fax. 025 7551061
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywda
  ul. Żelechowska 24B 24B
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 025 7551006, fax. 025 7551061
  REGON: 71158241100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest /PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE/, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ. Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: /PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE/ zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej Nr 70 Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.): Kod CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Kod CPV: 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do siwz. Zgodnie z art. 31 ust. 1 gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przedmiot niniejszego zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ogólny zakres zamówienia: W ramach przebudowy nawierzchni jezdni należy: - Oczyścić, uzupełnić z poszerzeniem do 5,2m z tłucznia kamiennego oraz skropić emulsją asfaltową istniejącą podbudowę gruntu stabilizowanego cementem. - Poziom skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i gazowych istniejących w jezdni oraz włazy studzienek kanalizacyjnych należy wyrównać (podnieć lub opuścić) wyrównując do poziomu wykonywanej jezdni. - Po oczyszczeniu, uzupełnieniu, poszerzeniu podbudowy oraz skropieniu emulsja asfaltową nawierzchni betonowej wykonać należy warstwę wyrównawczą bitumiczną średniej grubości 3 cm a następnie nawierzchnię ścieralną bitumiczną grubości 4 cm po zagęszczeniu szerokości 5 m na całym odcinku modernizowanej nawierzchni. Występujące elementy urządzenia terenu: - Jezdnia o nawierzchni betonowej, która stanowić będzie podbudowę planowanej nawierzchni bitumicznej o szer. około 4,5 m na długości 196 m i szerokości około 2,7 m na długości 80m. - linia elektroenergetyczna napowietrzna, - urządzenia wodociągowe - sieć i przyłącza, hydranty, zawory przyłączy, - urządzenia gazowe - sieć i przyłącza, - urządzenia kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza, - urządzenia telekomunikacyjne - doziemna linia telekomunikacyjna kablowa i światłowodowa, studzienki kanalizacji kablowej. Przebieg i usytuowanie poszczególnych urządzeń, sieci i linii kablowych wg mapy zasadniczej z zastrzeżeniem, że nie wyklucza się obecności urządzeń podziemnych nie zainwentaryzowanych albo których przebieg w terenie nie pokrywa się z przebiegiem uwidocznionym na mapie zasadniczej. Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg planowanej nawierzchni bitumicznej. Odprowadzenie wód powierzchniowych pochyleniami poprzecznymi na pobocza nieutwardzone Dane liczbowe: - Poszerzenie z tłucznia kamiennego podbudowy do szerokości 5,2 m - 353,20 m2 - Wyrównanie poziomu skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i gazowych istniejących w jezdni oraz włazów studzienek kanalizacyjnych (podniesienie lub opuszczenie) - 25 szt. - Wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej średniej grubości 3cm oraz, nawierzchni bitumicznej ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu szerokości 5 m na całym odcinku modernizowanej nawierzchni - 1380 m2 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset PLN). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr BS Krzywda 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060; z dopiskiem: Wadium- /PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ŻYTNIEJ W HUCIE DĄBROWIE/ 5. Pieniądze wnoszone tytułem wadium muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib i daty zawarcia umowy; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 3 pkt 2 i 5. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. 9. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno zachować ważność od dnia składania ofert do upływu terminu związania ofertą. 10. Wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona wymienioną wyżej formą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo jeżeli wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach