Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska – Sępichów

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, Wełecz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 701 646 , fax. 41 378 46 39
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
  Wełecz 146
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 701 646, fax. 41 378 46 39
  REGON: 29994388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska – Sępichów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska - Sępichów od km 0+000 do km 1+000 i od km 1+000 do km 1+145 dł. 1145 mb: Zadanie nr 1 – „Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska - Sępichów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym, 2) Przełomy: - Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na przełomach przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km, - Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na przełomach o gr.10 cm, - Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po Zagęszczeniu - Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu 3) Nawierzchnia: - Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t - Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton 4) Rowy: - Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km 5) Pobocza: - Mechaniczne plantowanie i ścinanie poboczy gruntowych grubość ścinania do 10 cm, szerokości 0,75 m - Utwardzenie pobocza str. lewa kruszywem kamiennym 0-31.5 mm gr.10 cm o szer.0,75 m Zadanie nr 2 – „Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska - Sępichów od km 1+000 do km 1+145 dł. 145 mb” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Nawierzchnia : - Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t, - Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton, 3) Rowy: - Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km 4) Pobocza: - Mechaniczne plantowanie i ścinanie poboczy gruntowych grubość ścinania do 10 cm, szerokości 0,75 m - Utwardzenie pobocza str. lewa kruszywem kamiennym 0-31.5 mm gr.10 cm o szer.0,75 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Dla zadania 1 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy) Dla zadania 2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach