Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa od km 3+551 do km 4+251 dł. 700 m

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 701 646 , fax. 41 378 46 39
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
  Wełecz 146
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 701 646, fax. 41 378 46 39
  REGON: 29994388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa od km 3+551 do km 4+251 dł. 700 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa od km 3+551 do km 4+251 dł. 700 m: Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe – geodezyjne wyznaczenie granicy działki z zaznaczeniem palikami, - Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm, 2) Likwidacja przełomów: - Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kategorii II-IV na poszerzeniach jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km - Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu -Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu - Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t, 3) Przepusty pod drogą km 3+928, km 4+023: - Wykonanie przepustu z rur PEHD śr.60 cm ułożonych na ławie tłuczniowej gr.20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu- Wykonanie ścianek czołowych na przepuście 60 cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie 4) Przepust ramowy pod drogą km 3+824 - Wykonanie płyty betonowej z betonu C25/30 gr. 20 cm zbrojonej dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm, izolowanie bitumem - Wykonanie ścianek czołowych na przepuście 100 cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie 5) Nawierzchnia: - Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t, - Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton; 6) Zjazdy na działki:- Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD śr.50 cm ułożonych na ławie fundamentowej z kruszywa gr.20 cm,- Wykonanie ścianek czołowych ze skrzydełkami i podpórką z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm,- Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu; 7) Zjazdy na drogi boczne, km 3+956:- Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton; - Podbudowa z kruszywem łamanego 0-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu 8) Rów: - Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km; 9) Pobocza: - Mechaniczne plantowanie i ścinanie poboczy gruntowych grubość ścinania do 10 cm, szerokości 0,75 m, - Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31.5 mm gr.10 cm o szer. 0,75 m;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach