Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław - Sławków

Powiat Rawski ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 631, , fax. 468 144 631
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rawski
  pl. Wolności 1
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 631, , fax. 468 144 631
  REGON: 75014777400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław - Sławków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław - Sławków” realizowana w zakresie: Lp. Pozycja ST Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych Jednostka Nazwa Ilość 1 2 3 4 5 I ROBOTY POMIAROWE 1 d.1 D.01.01.01. KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.324 II ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 2 d.1 D 05.03.05a. KNR AT-03 0302-01 Nawierzchnie z asfaltobetonu - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC 8S50/70 m2 5538.00 3 d.2 D 05.03.05b. KNNR 6 0108-02 Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem- mechaniczne (śr. 50kg/m2) AC 11W50/70 t 284,10 III ZJAZDY 4 d.1 D - 02.00.01 KNR 2-01 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (roboty przygotowawcze pod zjazdy-zdjęcie humusu) m3 127.50 5 d.2 D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 918,00 6 d.3 D 04.05.01. KNNR 6 0109-01 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C 8/10 m2 850.00 7 d.4 D.04.04.02. KNR 0 0113-04 Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cem. –piaskowej gr50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 1879.37 IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 8 d.6 D - 06.03.01 KNR 2-31 1402-05 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr 5 cm m2 1870.00 9 d.6 D.06.04.01. KNR 15-01 0116-02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer. dna do 0.4 m. Grub. warstwy odmulanej 20 cm m 2300.00 10 d.5 D.06.03.01a. KNCK-1 0204-05 Wzmocnienie poboczy oraz wykonanie nawierzchni najazdach z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5mm warstwa górna - grub. po uwałowaniu 10 cm m2 2011.00 11 d.6 D.07.01.01 KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie m2 7.18 12 d.6 D.07.02.01 KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt 12 13 d.6 D.07.02.01 KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 20 14 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-03 Przepusty rurowe pod zjazdami –ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm. szt. 36 14 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami –ławy fundamentowe betonowe dla rur o średnicy 40 cm. m3 21.38 15 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami –rury betonowe o średnicy 40 cm. m 142.50 14 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami –ławy fundamentowe betonowe dla rur o średnicy 30 cm. m3 22.50 16 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami –rury betonowe o średnicy 30 cm. m 150.00 17 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami –ławy fundamentowe betonowe dla rur o średnicy 60 cm. m3 3.30 18 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami –rury betonowe o średnicy 60 cm. m 16.50 19 d.4 D.08.03.01. KNNR 6 0605-03 Przepusty rurowe pod zjazdami –ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm. szt. 4.00 V CHODNIKI 20 d.5 D.08.01.01. KNNR 6 0403-01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce cem. piaskowej m 642 21 d.5 D.08.03.01. KSNR 6 0404-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 642 22 d.5 D 04.05.01. KNNR 6 0109-01 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C 8/10 m2 963 23 d.5 D.08.02.02. KNR AT -03 0304-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. układana mechanicznie Na podsypce cem. piaskowej m2 963.00 24 d.4 D - 02.00.01 KNR 2-01 0202-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 22,50 25 d.1 Rury PCV o śr. 110 mm (odwodnienie pochodnikowe) m 60.00 Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Sławków – Rylsk Duży” objęte jest dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, w terminie do dnia 14.08.2020 r. godz. 1000. 2. Wadium może być wniesione w : 1) Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 38 Nr 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 t.j. z późn. zm. ). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem w pok. nr 110 Wydział Finansów i Budżetu w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, plac Wolności 1, w terminie do dnia 14.08.2020 r. godz. 1000, a do oferty załączyć kserokopie. Uwaga: Na poleceniu przelewu może być adnotacja (skrócona) Wadium: Remont drogi powiatowej 4105E na odcinku Annosław - Sławków Natomiast na gwarancjach : Wadium: Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław - Sławków” 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem , że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1,oświadczenia , o których mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W ofercie należy podać numer konta, na które Zamawiający dokonuje zwrotu wadium. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, wyjaśnienia , o którym mowa w art.87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć ponadto: - Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym zgodny z załącznikiem do SIWZ - Oświadczenie RODO zgodne z załącznikiem nr 7 do SIWZ - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, tekst jednolity), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców – wzór załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach