Przetargi.pl
,,Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i jego termomodernizacja” składające się z dwóch podzadań: 1)Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegająca na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, 2)Termomodernizacja budynku OSP wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 241 , fax. 468 144 241
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawa Mazowiecka
  Al. Konstytucji 3 Maja 32
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 241, fax. 468 144 241
  REGON: 75014842000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i jego termomodernizacja” składające się z dwóch podzadań: 1)Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegająca na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, 2)Termomodernizacja budynku OSP wraz z instalacją fotowoltaiczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadaniu inwestycyjnego p.n..: ,,Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i jego termomodernizacja” składające się z dwóch podzadań: 1)Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegająca na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, 2)Termomodernizacja budynku OSP wraz z instalacją fotowoltaiczną. 2.Zaplanowane roboty budowlano-montażowe będą prowadzone na nieruchomości; działka numer ewidencyjny 79/2, obręb ewidencyjny 0029 Przewodowice, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka. 3.Szczegółowy zakres robót jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zadania określa dokumentacja projektowa w postaci; 1)Projektu budowlanego - Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegająca na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą-kat XI, branża; a) architektura-konstrukcja, instalacje elektryczne- ………………………………………..załącznik nr 5.1.1 do SIWZ, b) instalacje sanitarne-……………………………………………………………………...załącznik nr 5.1.2 do SIWZ, 2)Projektu budowlanego- Termomodernizacja budynku OSP wraz z instalacją fotowoltaiczną załącznik nr 5.2 do SIWZ, 3)Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zgodnie z którymi roboty opisane w w/w projektach należy wykonać załącznik nr 5.3 do SIWZ, 4)Załączone przedmiary robót są przykładowe określają orientacyjny zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania załącznik nr 5.4 do SIWZ, 4.Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty zgodnie z decyzją nr 234/2020 z dnia 22-06-2020 r .oraz wszelkimi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami potrzebnymi do jej uzyskania załącznik nr 5.5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę…………………………......Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile posiadane uprawnienia/pełnomocnictwa nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 3) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach