Przetargi.pl
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słowiku

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słowiku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Roboty budowlane, w tym: 1. Remont posadzki sali gimnastycznej, 2. Parapety sala gimnastyczna, 3. Stolarkę okienną, 4. Stolarkę drzwiową, 5. Tynki i malowanie ścian sali gimnastycznej, 6. Osłony grzejników z płyt MDF sala gimnastyczna + zaplecze, 7. Wyposażenie sali gimnastycznej, 8. Roboty malarskie – sufit, 9. Rusztowanie, 10. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej kratownic II. Instalacje elektryczne, w tym: 1. Demontaż instalacji elektrycznych, 2. WLZ do rozdzielni TSG, 3. Rozbudowa rozdzielni głównej, 4. Rozdzielnia TSG, 5. Oprawy oświetleniowe, 6. Osprzęt instalacje oświetlenia, 7. Osprzęt instalacje gniazd, 8. Przewody - obwód oświetlenia, 9. Przewody - obwód gniazd wtykowych i klimatyzatorów, 10. Pomiary III. Instalację nagłośnienia, IV. Instalację alarmową, V. Instalację centralnego ogrzewania, w tym: 1. Demontaż, 2. Rurociągi, izolacje, armatura, 3. Roboty budowlane przy przebudowie instalacji co. VI. Instalację wentylacji i klimatyzacji, w tym: 1. Wentylacja, 2. Klimatyzacja, 3. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora, 4. Obudowa klimatyzatorów z płyt 2xGK VII. Roboty pozostałe, w tym: 1. Przygotowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkownika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach