Przetargi.pl
Zakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT lub wyższy) na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania. 2.Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje udzielenie licencji na czas nieokreślony oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT lub wyższy) na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia 3.Przedmiot zamówienia opcjonalnego obejmuje udzielenie licencji na czas nieokreślony oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT lub wyższy) dodatkowo do 2 TB przestrzeni do zabezpieczenia 4.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia licencji wraz z usługą wsparcia producenta oprogramowania CommVault Simpana. 5.Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust.2. 6.Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji, polegającego na możliwości zwiększenia zakresu dostaw dodatkowo do dwóch 2TB. 7.Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w cenach zamówienia podstawowego po cenach jednostkowych określonych w Formularzu cenowym przez wyłonionego Wykonawcę. 8.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 9.Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 10.Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy wraz z określeniem wielkości tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do s.i.w.z., zawierające w szczególności: wskazanie poprzez opisanie oferowanego przedmiotu zamówienia zakresu podstawowego i opcjonalnego, łączną cenę jednostkową ofertową brutto i netto podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień s.i.w.z. i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Zaakceptowany wzór umowy. b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do s.i.w.z., c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, e) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada status oficjalnego partnera /resellera producenta firmy COMMVAULT na sprzedaż i obsługę oprogramowania; CommVault Simpana11 i jest uprawnionym/upoważnionym do świadczenia lub sprzedaży usługi asysty technicznej lub równoważny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach