Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  Piłsudskiego 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Zamówienie jest podzielone na części. Część nr 1 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice”. Most zlokalizowany w drodze powiatowej nr 3304E klasy Z, w km 3+319 na rzece Dobrzynka. Część nr 2 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń”. Zakres prac projektowych obejmuje rozwiązania w zakresie przebudowy istniejącego przepustu (w szczególności dobór średnicy, szerokości, konstrukcji), prace rozbiórkowe istniejącego obiektu, poszerzenie korony drogi (rozbudowa poboczy, skarp), odbudowa konstrukcji drogi (jezdni, poboczy), urządzenia bezpieczeństwa, budowy kanału technologicznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 zł – w przypadku złożenia oferty na część nr 1 zamówienia (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach