Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 120370 od końca nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej Nr 5106E obręb Szczawin

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 120370 od końca nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej Nr 5106E obręb Szczawin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Roboty przygotowawcze, w tym: 1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy, 2. Usunięcie drzew i krzewów, 3. Zdjęcie warstwy humusu, 4. Rozbiórki elementów dróg i ulic, 5. Zabezpieczenie istniejących sieci. II. Podbudowy, w tym: 1. Koryto – profilowanie i zagęszczanie podłoża, 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. III. Nawierzchnie, w tym: 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej, 2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. IV. Roboty wykończeniowe, w tym: 1. Ścinanie i uzupełnianie poboczy. V. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: 1. Oznakowanie pionowe, 2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, VI. Inne roboty, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach