Przetargi.pl
Usługa wywozu i unieszkodliwienia odpadów z terenu Zakładu Karnego w Grabaline

Zakład Karny w Garbalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3880000, 3880032 , fax. 243 880 008
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Garbalinie
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 3880000, 3880032, fax. 243 880 008
  REGON: 32123000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu i unieszkodliwienia odpadów z terenu Zakładu Karnego w Grabaline
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu i unieszkodliwiania z terenu Zakładu Karnego w Garbalinie odpadów w asortymencie i w ilościach jak niżej: L.p. Nazwa Kod wg katalogu odpadów Przewidywana ilość m3 1 Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 250 2 Papier 20 03 01 100 3 Szkło 20 03 02 15 4 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 60 Mg 5 Tworzywa sztuczne 20 01 39 100 Mg 6 Metale 20 01 40 15m³ 7 Skratki 19 08 01 24m³ 8 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 85m³ 3.2. Odbiór odpadów winien nastąpić: dla odpadów o kodach : 20 01 01; 20 01 02;20 01 08; 20 01 39 i 20 04 10 według ustalonego harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 900 -1500. dla odpadów o kodach : 20 03 01 , 19 08 05 i 19 08 01 po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności odbioru odpadów najpóźniej w 2 dniu następującym po otrzymaniu zgłoszenia dniu roboczym, w godz. 900 -1500. pojemniki na odpady / częstotliwość odbioru Kod odpadu Ilość Min. objętość Częstotliwość 1 20 03 01 4 6,5m³ Na zgłoszenie 2 20 03 01 5 1,1m³ Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 3 20 03 02 3 1,1m³ Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 4 20 01 08 5 1,1m³ Nie rzadziej niż raz w tygodniu 5 20 01 39 5 1,1m³ Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 6 20 01 40 1,1m³ Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 7 19 08 01 1 3,5m³ Na zgłoszenie 8 19 08 05 1 5m³ Na zgłoszenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje zawarte w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach