Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 97-425 Zelów, ul. Stefana Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 341 132 , fax. 446 341 132
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  ul. Stefana Żeromskiego 53
  97-425 Zelów, woj. łódzkie
  tel. 446 341 132, fax. 446 341 132
  REGON: 12483110000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4zelow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie. Dotyczy dostawy artykułów ogólnospożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowo-cenowy wg załącznika nr 1.1 do SIWZ; 2) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy), 3) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 4) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo do podpisywania oferty - osób składających podpisy w imieniu wykonawcy, dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli oferta składna jest przez konsorcjum lub spółkę cywilną), odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5)) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach