Przetargi.pl
Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi. Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują remont tj. odtworzenie stanu pierwotnego elementów budynku uszkodzonych wskutek zalania. W ramach prac budowlanych wchodzi: a) wymiana zalanych sufitów podwieszanych z g-k, b) rozbiórka i uzupełnienie paneli sufitów podwieszanych rastrowych 60x60 i 60x120, c) dołożenie punktów mocowania zawiesi sufitów, d) wymiana zawilgoconych skrzydeł drzwiowych, e) częściowa wymiana okładzin ścian działowych g-k, f) częściowa wymiana warstwy izolacyjnej ścian działowych, g) częściowe skucie tynku (tynku wilgotnego) pod stropem właściwym oraz ścian i wykonanie nowego tynku, h) impregnacja przeciw grzybicza zalanego stropu pomiędzy II a I piętrem oraz I piętrem a parterem oraz ścian zagrzybiałych, i) wyrównanie, wygładzenie i przygotowanie podłoża z wylewką samopozomującą po zerwanych wykładzinach dywanowych oraz wykonanie nowych wykładzin dywanowych wraz oblistwowaniem (cokoliki) [wykładzina typu Forbo flotex S 246032 metro lub równorzędne - runo 100%PA (nylon 6,6) wodoodporna kl. użytkowa EN 685: 33 gęstość włókien: ponad 70 mln/m2], j) wykonanie malowań ścian obiektu wraz z gruntowaniem i wyrównaniem nierówności (gipsowaniem), k) wymiana glazury i terakoty w zawilgoconych pomieszczeniach (na ścianach g-k), l) wymiana zawilgoconych skrzydeł drzwiowych [typu PORTA lub równoważne, okleina CPL HQ gr: 0,7 mm, nie dopuszcza się wypełnienia typu plaster miodu.], ł) oczyszczenie oraz pomalowanie farbą antykorozyjną stalowych podciągów, m) demontaż obudów z g-k opraw oświetleniowych, n) zamontowanie nowego zaworu wody z wykonaniem prób szczelności instalacji, o) wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów budowlanych. W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów wykończeniowych i budowlanych. Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) 1. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopi skiem – wadium do postępowania przetargowego nr 19/DIR/UŁ/2020 w Dziale Inwestycji i Remontów, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, w godzinach pracy. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: Pekao 20 1240 6292 1111 0011 0029 5974 z adnotacją - wadium do postępowania – 19/DIR/UŁ/2020. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XVI.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 14. Pozostałe uwagi dotyczące wadium: 14.1 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert 14.2 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 14.3 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 14.4 W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 14.5 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także sporządzone w języku polskim: Oświadczenia Wykonawcy (Zał. nr 2 do SIWZ i Zał. nr 3 do SIWZ), Harmonogram rzeczowo-finansowy, Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej , przedmiary dla robót budowlano–instalacyjnych - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ, Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ofertą. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dokumentami określonymi w pkt. VII 3.2.15

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach