Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 195 010 , fax. 447 195 012
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 447 195 010, fax. 447 195 012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2020/2021 usług przewozowych i transportowych polegających na dowożeniu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rokiciny do szkół i przedszkoli i ich odwiezieniu ze szkół i przedszkoli oraz sprawowaniu nad nimi opieki w czasie przewozu i wsiadania, jak też wysiadania ze środka transportu. 2. Dowożeniem stanowiącym przedmiot zamówienia objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w: Szkole Podstawowej im. Wł. St Reymonta w Rokicinach, Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie oraz dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach oraz Oddziałów Przedszkolnych w Łaznowie i Jankowie 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach