Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowościach Dzierzązna Szlachecka i Iwonie, gm. Zadzim.

Gmina Zadzim ogłasza przetarg

 • Adres: 99-232 Zadzim, Zadzim 44
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 786 160 , fax. 436 786 660
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zadzim
  Zadzim 44
  99-232 Zadzim, woj. łódzkie
  tel. 436 786 160, fax. 436 786 660
  REGON: 54785600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazadzim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowościach Dzierzązna Szlachecka i Iwonie, gm. Zadzim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów w miejscowościach Dzierzązna Szlachecka i Iwonie o długości 1493 mb. Droga położona jest na działce ewidencyjnej nr 100 obręb Dzierzązna Szlachecka i nr 237 obręb Iwonie. Pas drogowy wynosi 5 mb. Po przebudowie jezdnia będzie miała szerokość 3,5 mb. Nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm - podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o grubości 20 cm - pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego o grubości 15 cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja projektowa stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233124-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach