Przetargi.pl
Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 754 48 22, , fax. 44 7544822
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 754 48 22, , fax. 44 7544822
  REGON: 30427200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika między innymi czytelne (niezakodowane w przypadku braku daty ważności) numery serii, daty ważności oraz instrukcje w języku polskim dotyczące użytkowania, magazynowania i przechowywania. 3. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć zestaw komputerowy i we własnym zakresie dokonać podłączenia analizatora do sieci komputerowej laboratorium wraz z przeszkoleniem pracowników. W DDL Szpitala funkcjonuje system informatyczny e-lab firmy Eclipse. 4. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć wirówkę niezbędną do przygotowania materiału biologicznego do badań. 5. Wykonawca na czas trwania umowy zakupi codzienny zintegrowany program kontroli jakości Standlab dla każdego oznaczonego parametru..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. b) Wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. c) Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ parametry techniczne d) Wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ asortymentowo-cenowy 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 2 do SIWZ). 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach