Przetargi.pl
Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu

Gmina Dłutów ogłasza przetarg

 • Adres: 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 340 521 , fax. 446 340 521
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dłutów
  ul. Pabianicka 25
  95-081 Dłutów, woj. łódzkie
  tel. 446 340 521, fax. 446 340 521
  REGON: 59064796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/bip.dlutow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Lesieniec. Droga zlokalizowana jest na dz. nr 3, obręb: Lesieniec, gm. Dłutów. Całkowita długość remontowanego odcinka drogi - 396mb. Prace związane z wykonaniem nakładki asfaltowej będą polegały na: a) wykonaniu robót przygotowawczych; b)wyrównaniu istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym (AC11W 50/70) o zmiennej grubości - ok. .3,5cm; c) ułożeniu warstwy betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej (AC11S 50/70), gr. 4cm; d) wyprofilowaniu i regulacji wysokościowej poboczy; e) zagęszczeniu mechanicznym poboczy; f) regulacji wysokościowej zjazdów. Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie kosztorysu ślepego, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokładnego zapoznania się z zakresem robót wynikającym z przedstawionej w załączniku nr 8 dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 5. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Wykonawca musi być świadomy, iż oferowanie materiałów równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej oraz akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 6. Wycena kosztów zamówienia musi również uwzględniać oznakowanie placu budowy zgodnie z instrukcją oznakowania – jeśli jest konieczne. 7. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z ewentualnej wizji lokalnej. 8. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 9. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz potrzebami Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje się do: 1) szczegółowego zapoznania się z załączoną dokumentacją projektową, jak również przeprowadzenia szczegółowej wizji w terenie odcinka objętego przedmiotem zamówienia, 2) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 3) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu zamówienia, 4) organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami, 5) dostawy wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 6) zastosowania wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, atesty, 7) przygotowania na dzień umownego zakończenia robót atestów, aprobat, deklaracji, wyników badań, prób, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 8) wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 9) sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowania ternu budowy, 10) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu budowy od następstw prowadzonych robót, 11) wykonywania robót budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, 12) zabezpieczenia dojazdów do posesji na czas realizacji robót, 13) odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością, 14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji, 15) poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania robót i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców, koszty związane z nadzorami branżowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych, 16) do sporządzenia i uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych w Dłutowie harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbędnych do przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogą być dłuższe niż 3 godz. dziennie, harmonogram należy przedłożyć do uzgodnienia na 3 dni przed planowana przerwą w dostawie wody, 17) do wyregulowania wysokościowego studzienek oraz zasuw wodociągowych w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Dłutowie, 18) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi, 19) pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 20) odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia 21) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilości 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub na dysku typu flash), 22) opracowania inwentaryzacji powykonawczej budowy – 3 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w w/w wydziale, 23) uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 24) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jeżeli będą konieczne. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza, - ścinanie i uzupełnienie poboczy. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezrobotnych przy realizacji zadania. W przypadku, kiedy w/w roboty nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wykonywania tego obowiązku i sankcje z tytułu jego niewykonania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110). 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010 a w tytule wpisać : „Wadium – „Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej Nr 106611E w Lesieńcu” - DG.271.2.2020”. 8. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 5). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach