Przetargi.pl
Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo

Gmina Chrostkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-602 Chrostkowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2870039 wew.44 , fax. 542 870 039
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrostkowo
  87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2870039 wew.44, fax. 542 870 039
  REGON: 91086652500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chrostkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo” na działkach oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 653/1, 653/2, 653/3. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i nie służy Wykonawcy do skalkulowania ceny oferty. 3. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej czy przetargowej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na wzór przedmiaru robót dostarczy tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Kosztorys należy dostarczyć do dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć do dnia podpisania umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram należy sporządzić na podstawie załącznika nr 12 do SIWZ. 6. Przebudowę drogi gminnej należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę, 3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne, 4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot, 5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia, 6) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów, 7) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot, 8) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy, 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. 7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy. 8. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy. 9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 10. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 11. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 12. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawcę odwiertów kontrolnych w ilości do 5 szt. na każdy 1 km jezdni w celu określenia prawidłowej struktury przebudowanej drogi. 14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg. 15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy m.in. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 16. Mogące występować w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 17. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 18. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 19. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 20. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, na okres zależny od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie realizacji zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności:  robót ogólnobudowlanych; na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), za wyjątkiem:  osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie,  osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Lipnie Nr 44 9542 0008 2004 0030 0013 0012 wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania na które jest wnoszone. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 12 niniejszej SIWZ, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania oferty, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty składane wraz z ofertą: a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) – załącznik nr 1; b) dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z § 11 niniejszej SIWZ); c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; f) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Dokumenty składane po ogłoszeniu informacji na temat złożonych ofert: a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodne z załączonym wzorem) – Załącznik nr 2 – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach