Przetargi.pl
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dieta bezresztkowa normokaloryczna, Dieta peptydowa, Dieta kompletna pod względem odżywczym wysokobiałkowa, Dieta kompletna pod względem odżywczym normalnokaloryczna, Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, Dieta kompletna pod względem odżywczym dedykowana pacjentom w ciężkim stanie , Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna , Dieta bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika MF6, Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia, Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn, Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową , Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692510-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach