Przetargi.pl
Dostawa żywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozastępczego dla niemowląt dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

Szpital Lipno sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Nieszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 880 414 , fax. 542 880 280
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Lipno sp. z o. o.
  ul. Nieszawska 6
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 880 414, fax. 542 880 280
  REGON: 34057205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozastępczego dla niemowląt dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest żywienie dojelitowe, pozajelitowe oraz preparat mlekozastępczy dla niemowląt na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o. z podziałem na PAKIETY. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz asortymentowo – ilościowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji – formularz oferty. PAKIET 1 – Żywienie dojelitowe PAKIET 2 – Żywienie pozajelitowe PAKIET 3 – Preparat mlekozastępczy dla niemowląt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692510-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: Pakiet 1 2 300,00 zł Pakiet 2 80,00 zł Pakiet 3 1,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(jeśli dotyczy). 4. Dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach