Przetargi.pl
„Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku segment „A” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 150 przy ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu”

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 358 13 00 , fax. 52 358 13 03
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
  ul. Przy Stawku 12
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 358 13 00, fax. 52 358 13 03
  REGON: 10625117000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku segment „A” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 150 przy ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku segment „A” w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 150 przy ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu” Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmuje między innymi: • Etap I obejmuje wykonanie prac bardzo uciążliwych: • Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przez wygrodzenie z uszczelnieniem na poszczególnych kondygnacjach • Dokonać demontaży zamontowanych urządzeń + okna • Zamurowanie powstałych otworów okiennych • Wykucie stropów w pomieszczeniach przeznaczonych na szyb windy • Wykucie wnęki w ścianie zewnętrznej na poziomie piwnicy • Demontaż kamienia naturalnego z ościeży drzwi istniejącego dźwigu • Wykucie bruzd i wnęk do osadzenia stalowych nadproży i słupów do otworów drzwiowych szybów windowych • Osadzenie i zabetonowanie w/w nadproży i słupów • Wykonanie przebić w ścianach i stopach do instalacji elektrycznych i innych. • Etap II obejmuje wykonanie prac mniej uciążliwych: • Naprawa tynków na ścianach i elementach szybów windowych • Wykonanie robót budowlanych na elewacji budynku po zamurowanych otworach okiennych • Wykonanie robót instalacji elektrycznej zasilającej dźwig • Wykonanie robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz szybów windowych Etap III obejmuje również montaż windy • Montaż dźwigu osobowego + rozruch • Wykonanie robót kamieniarskich na otworach drzwiowych szybów windowych • Badanie dźwigu przez UDT Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja techniczno – wykonawcza, przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż robót. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na którym ma być wykonany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do właściwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją techniczną i wykonawczą. Kontakt telefoniczny – Pan Karol Tabaczyński nr tel. 507 139 787. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych. 5. Wykonawca odpowiada za stan BHP oraz za zabezpieczenie terenu wykonywania przedmiotu zamówienia i ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione, a także za niewłaściwe zabezpieczenie terenu wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Roboty będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowania Sanatorium, które prowadzi działalność w ruchu ciągłym. 7. Roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do składowania wszelkich odpadów w pojemnikach ustawionych na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz do utylizacji na własny koszt odpadów na bieżąco, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy do całkowitego uporządkowania terenu budowy w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia wykonywania robót. 9. Oferent obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 10. Rozwiązania równoważne /jeżeli dotyczy/ : Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 11. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych : 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, a także podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na cały okres realizacji zamówienia. 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy w szczególności pracy związanych z następującymi czynnościami: wykonanie robót ogólnobudowlanych , robót instalacyjnych różnych branż. . 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, a także podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, w zakresie spełniania przez nich wymogu, o którym mowa w ust. 1. 4. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, zobowiązani są na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 6. Za dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, mogą być uznane przez Zamawiającego w szczególności: a) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności nie powinna zawierać adresów, nr PESEL pracowników, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, które wykonują w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności nie powinna zawierać adresów, nr PESEL pracowników. 7. Niezatrudnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w żądanym przez Zamawiającego w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o której mowa w § 11 umowy. 8. Zmiana pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji: a) na żądanie Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy, b) na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. 9. Zmiana pracownika dokonywana będzie na podstawie pisma Zamawiającego, które zawierać będzie dane pracownika oraz przyczyny wystąpienia o dokonanie zmiany. 10. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie – zał. nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy złożyć w następującej kolejności: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1, b) kosztorys ofertowy /PDF + w programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2, d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3, e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do siwz. f) zaparafowany i uzupełniony danymi oferenta wzór umowy – załącznik nr 5 do siwz, g) wykaz części zamówienia, których wykonanie oferent zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do siwz – jeżeli dotyczy, h) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp /dotyczy również spółki cywilnej/, i) oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa –sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy, j) oświadczenie dot. wymogu zatrudnienia zał. Nr 8 do siwz, Przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej / załącznik nr 4 do siwz/ następuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – Załącznik nr 4 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców Wspólnie Ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenia winien złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach