Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C

Gmina Sadki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-110 Sadki, ul. Strażacka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 339 39 30 , fax. 52 339 39 59
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadki
  ul. Strażacka 11
  89-110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 339 39 30, fax. 52 339 39 59
  REGON: 92350903000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sadki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 825m. Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): • 2373m2 – ścieżka pieszo-rowerowa (nawierzchnia asfaltowa) • 108 m2 – zjazdy indywidualne do nieruchomości – ścieżka pieszo-rowerowa (nawierzchnia asfaltowa), • 210 m2 – zjazdy indywidualne do nieruchomości – pozostała część pasa drogowego (kostka brukowa), • 1578mb – obrzeża wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej (obrzeża 6x20x100) Zakres robót do realizacji: W ramach przebudowy drogi polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przewiduje się realizację poniższych zadań: - rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych, rozbiórka obrzeży, rozbiórka zjazdów do nieruchomości wykonanych z nawierzchni asfaltowych, kostki brukowej; - ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w zakresie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej; - ułożenie obrzeży na odcinku ścieżki pieszo-rowerowej; - karczowanie odrostów wokół drzew, przydrożnych krzewów; -usuwanie darniny w miejscu poszerzenia ścieżki pieszo-rowerowej; - przygotowanie wykopów, profilowanie i zagęszczenie wykopu pod ścieżkę pieszo-rowerową, -wykonanie warstwy odsączającej gr 10cm, - wykonanie 6 zjazdów indywidualnych do nieruchomości; -malowanie linii segregacyjnej ciągłej oddzielającej część pieszą od rowerowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - montaż elementów małej architektury – ławki z betonu, koszy betonowych Podstawowe parametry techniczne: - oddalenie ścieżki od krawędzi jezdni – 2-3m, - klasa drogi : L -długość ścieżki pieszo-rowerowej: 825mb, - szerokość ścieżki: 3,0m; - istniejący teren – równinny, - kategoria drogi – powiatowa, - prędkość projektowana – 30km/h (trasa rowerowa) Ścieżka pieszo-rowerowa przebiega po istniejącym śladzie chodnika. Jako obramowanie nawierzchni należy zastosować: - obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej C12/15 – 0,014m3/mb, wbudowane na równi z jezdnią ścieżki pieszo-rowerowej; - na zjazdach należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 – 0,04m3/m, krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 – 0,0575m3/mb wbudowany na równo z nawierzchnią; Konstrukcję ścieżki pieszo-rowerowej należy wykonać: - warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1, - podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm wg PN-EN 13285:2004 pod ścieżkę; skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 1,0kg/m2 - podsypka piaskowa gr. 10cm, Konstrukcję nawierzchni zjazdów należy wykonać: - warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1, - warstwa z kostki betonowo-brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm; - podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm wg PN-EN 13285:2004 pod ścieżkę; skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 1,0kg/m2 - podsypka piaskowa gr. 10cm, Inwestycja będzie prowadzona na podstawie pisma nie wnoszącego sprzeciwu Starosty Nakielskiego znak: WWA.6743.114.2019.JM z dnia 3.04.2019r. Lokalizacja inwestycji – działka nr 453 obręb Sadki, działka nr 19 obręb Samostrzel, gm. Sadki, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością cywilną koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np,: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy). Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary, oraz STWOR, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.4. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 Pzp prezentuje poniższe zestawienie: Prace winny być wykonane z uwzględnieniem potrzeb użytkowników niepełnosprawnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3.5. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR dla danego typu rozwiązań i nie są obowiązujące. Należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały, urządzenia równoważne o parametrach techniczno ~ użytkowych odpowiadających, co najmniej parametrom materiałów, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem RE i rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami, specyfikacją techniczną lub określoną normą oraz dokumentacją projektową. Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że: - gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR, - zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR; Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert. Użycie materiałów, urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi 3.6. Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi przedmiarami oraz pozostałymi wymaganiami. 3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawców lub Podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - robót związanych z wykonaniem podbudowy; - robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego; 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów; c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w pkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do SIWZ). Jednocześnie niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w BS Nakło nad Notecią, Nr 45 8179 0009 0030 1266 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań i dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach