Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług polegających na konserwacji, naprawach i remontach infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Bydgoszczy. 2) Usługi dotyczą odpadów o kodach: - 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) - 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymieniona w 17 03 01 - 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada na dzień składania ofert: a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j). b) aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701t.j) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zezwalający na transport i odbiór odpadów o kodach wskazanych w Sekcji II.4
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3 są oświadczeniami ostatecznymi. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. Zamawiający zweryfikuje złożone oświadczenie poprzez stronę internetową https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestrpubliczny/ W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie na podstawie art. 23 uPzp (np. konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3 w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych Sekcji III.1.1), natomiast oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3 w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Oświadczenia wstępne, o których mowa w Sekcji III.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta (w postaci elektronicznej) powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte wraz z zestawieniem asortymentowym (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1a do SIWZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2) Oświadczenia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (o ile dotyczy) lub pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). UWAGA: W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert i dokumentów, o których mowa w art. 25a uPzp w postaci elektronicznej zamawiający umożliwia ich złożenie w sposób pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, pokój 102. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się żeby, podpis osoby podpisującej ofertę opatrzony były imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację podpisu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach