Przetargi.pl
Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Rzepedzi

Gmina Komańcza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Komańcza 166
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 46 77 035 , fax. 13 46 77 035
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komańcza
  Komańcza 166 166
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 13 46 77 035, fax. 13 46 77 035
  REGON: 37044075500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Rzepedzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia należy wykonać remont drogi wewnętrznej na Osiedlu C w Rzepedzi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie n/w elementów: a/ częściowe sfrezowanie i wyprofilowanie starej nawierzchni betonowej b/ rozbiórka chodnika, wykonanie nowych krawężników c/ rozbiórka płyt betonowych i wykonanie podbudowy z tłucznia d/ wykonanie nawierzchni bitumicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w opisie i przedmiarze robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie materiały kupuje wykonawca robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komancza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach