Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8643312 , fax. 17 8532770
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
  ul. Krakowska 16 16
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8643312, fax. 17 8532770
  REGON: 69002884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;// www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych, nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie parametrów technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach