Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych: - Nr 0276T Bolmin-Zajączków odcinek w m. Zajączków od km: 7+400 do km: 7+840, - Nr 0485T Snochowice-Piekoszów odcinek w m. Łosień od km: 6+533 do km: 7+780.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-618 Kielce, ul. Miła 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3456412 , fax. 041 3445145
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Miła 73 73
  25-618 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3456412, fax. 041 3445145
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych: - Nr 0276T Bolmin-Zajączków odcinek w m. Zajączków od km: 7+400 do km: 7+840, - Nr 0485T Snochowice-Piekoszów odcinek w m. Łosień od km: 6+533 do km: 7+780.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych: - Nr 0276T Bolmin-Zajączków odcinek w m. Zajączków od km: 7+400 do km: 7+840, - Nr 0485T Snochowice-Piekoszów odcinek w m. Łosień od km: 6+533 do km: 7+780, (teren gminy Piekoszów). Zakres robót obejmuje m. in.: - frezowanie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, - ścinanie poboczy, - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym. - oczyszczenie rowów z namułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać również następujące warunki szczegółowe: Potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami odpowiednimi do objęcia stanowiska kierownika budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Potencjał techniczny. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do wykonania narzędziami i urządzeniami, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Wymagane jest posiadanie min. następującego sprzętu: - wytwórni mas bitumicznych, zagęszczarki, koparki, walca, równiarki, rozściełacza (układarki do masy bitumicznej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Potencjał ekonomiczno-finansowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub ma dostęp do kredytu w wysokości 200 000,00 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: analiza dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółek cywilnych należy załączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej każdego z udziałowców oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie; c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa; d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt c), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt e), wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; g) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; h) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) wstępny harmonogram robót; j) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt b) - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. k) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt j), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. l) oświadczenie w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa wykonawców (dotyczy wykonawców składających wspólną ofertę).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach