Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 47
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3451847, 3450894-96 w.304 , fax. 041 3451847
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej
  ul. Grunwaldzka 47 47
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3451847, 3450894-96 w.304, fax. 041 3451847
  REGON: 00029697000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. Szczegółowy zakres dostaw środków dezynfekcyjnych z podaniem ilości w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w Wykonawcy,którzy 1.1.spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 i ust. 2 pkt. 1-4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych; 1.2. zaoferowali w swoich ofertach termin płatności nie krótszy niż 30 dni; 1.3. zaoferowane produkty dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń (zasada spełnia ,nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na zasadzie art. 24 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składając ofertę winien do niej dołączyć: 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z mocy art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) - zał nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1), 2), 3) składa dokument lub dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. nr 188, poz.1155). Inne dokumenty wymagane od Wykonawców składające się na ofertę: 1. wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ; 3. oświadczenie wykonawcy o podwykonawcach, czyli wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy ewentualnie podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ; 4. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; 5. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile to nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 6.dla produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381): - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia (MZ), - charakterystyka produktu leczniczego (zatwierdzona przez MZ ), - ulotka i treść etykiety (zatwierdzona przez MZ ); 7. dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 30.04.2004 O wyrobach medycznych (Dz.U.04.93.894): - deklaracje zgodności CE lub certyfikaty CE lub zgłoszenia(wpisy) do rejestru w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 8. dla produktów biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 13 .09.2002r O produktach biobójczych (Dz.U.02.175.1433): - pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez MZ; 9.katalogi lub foldery w języku polskim dla każdego zaoferowanego preparatu zawierające opis składu ilościowego, jakościowego, spektrum działania oraz sposób sporządzania roztworów roboczych o różnych stężeniach; 10. w celu potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada Normom Europejskim lub,i Normom Polskim ( normy, co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego). W razie braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż przedmiot zamówienia spełnia Normy Europejskie lub,i Normy Polskie, dopuszcza się alternatywne badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np.: badania Państwowego Zakładu Higieny lub wyniki badań wykonywane przez akredytowane (notyfikacja, certyfikat jakości ISO) laboratorium z krajów UE; 11. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim, dla każdego zaoferowanego środka dezynfekcyjnego, zawierającego substancję niebezpieczną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wszon.w.interia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach