Przetargi.pl
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: - droga nr 1/II Borysławka nr inw. 242/299 km 0+000 - 5+800 - droga Jasienica nr inw. 242/528 km 0+000 - 2+300

Nadleśnictwo Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, Stara Bircza 99
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 65 22 280 , fax. 16 65 22 281
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bircza
  Stara Bircza 99
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 16 65 22 280, fax. 16 65 22 281
  REGON: 65050229600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: - droga nr 1/II Borysławka nr inw. 242/299 km 0+000 - 5+800 - droga Jasienica nr inw. 242/528 km 0+000 - 2+300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach istniejących dróg leśnych w leśnictwach: Borysławka, Jasienica. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne części zamówienia odpowiadające każdej drodze. 1.1 Część zamówienia nr 1: Remont drogi leśnej 1/II Borysławka nr inw. 242/299 km 0+000 - 5+800 Droga o nawierzchni żwirowej na odcinku 4716 m oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1084 m przebiega przez grunty Skarbu Państwa, będące w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bircza, oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 450, 451, 452, 454 w obrębie Makowa, gmina Fredropol, o nr ewid. 38, 48, 49, 51, 52 w obrębie Posada Rybotycka gmina Fredropol, o nr ewid. 21, 23, 35 w obrębie Jamna Dolna gmina Ustrzyki Dolne. Zakres prac obejmuje: - odmulenie i pogłębienie rowów - 1052 m3 - ścięcie poboczy - 8700 m2 - remont przepustów pod koroną drogi - 14 sztuk - remont mijanek - 9 sztuk - remont zjazdów na składy i szlaki - 16 sztuk - remont nawierzchni żwirowej - 14 413 m2 - remont nawierzchni z betonu asfaltowego, usuwanie przełomów (betonem) - 94,5 m2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiące załącznik 1.a do SIWZ nr SA-2710-8/2014 1.2 Część zamówienia nr 2: Remont drogi leśnej Jasienica nr inw. 242/528 km 0+000 - 2+300 Droga, o nawierzchni żwirowej o długości 2300 m przebiega przez grunty Skarbu Państwa, będące w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bircza oznaczone jako działki ewidencyjne nr 477/1, 478 w obrębie Sufczyna gmina Bircza, o nr ewid. 476 w obrębie Jasienica Sufczyńska gmina Bircza. Zakres prac obejmuje: - odmulenie i pogłębienie rowów - 398 m3 - ścięcie poboczy - 3450 m2 - remont przepustów pod koroną drogi - 5 sztuk - remont zjazdów na składy i szlaki - 6 sztuk - remont nawierzchni - 8464 m2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiące załącznik 1.b do SIWZ nr SA-2710-8/2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach