Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych , pieczywa i makaronu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8123208 , fax. 15 8123209
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1 1
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8123208, fax. 15 8123209
  REGON: 00031257300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych , pieczywa i makaronu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych , pieczywa i makaronu ujęta w 5 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 1) II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 15320000-7 Soki owocowe i warzywne 15981000-8 Woda mineralna 15830000-5 cukier 15613311-1 płatki kukurydziane 15614100-6 ryż 15612210-6 mąka kukurydziana 15612100-2 mąka pszenna 15810000-9 pieczywo 15850000-1 makaron 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ: Pakiet I - artykuły ogólnospożywcze Pakiet II - soki owocowe i warzywne, wody mineralna,ciastka,kawa, herbata Pakiet III -artykuły spożywcze sypkie Pakiet IV - pieczywo Pakiet V - makaron 3 Ilości wskazane w Formularzach cenowych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ - dla są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzach cenowych, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą SIWZ. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkości podanej w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltbg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach