Przetargi.pl
Remont dróg gminnych w Gminie Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4415605 , fax. 013 4415605 w. 37
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2 2
  38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4415605, fax. 013 4415605 w. 37
  REGON: 37044034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowyzmigrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych w Gminie Nowy Żmigród
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych Remont drogi gminnej o nr ewid. 799, 806 Wąwóz, wieś Siedliska, km 0+000 - 1+184 Remont drogi gminnej o nr ewid. 1775, 1789 Do cmentarza, wieś Nienaszów, km 0+000 - 0+222 Remont drogi gminnej o nr ewid. 278 Do Burdy, wieś Łysa Góra, km 0+000 - 0+204 Remont drogi gminnej o nr ewid. 1539 Do Doktora, wieś Kąty, km 0+000 - 0+070 Remont drogi gminnej o nr 113542 Zapłocie, wieś Desznica, km 0+040 - 0+400 Remont drogi gminnej o nr ewid. 211, 252 Przy Remizie OSP, wieś Grabanina, km 0+000 - 0+170 Remont drogi gminnej o nr ewid. 1327 Przy Kościele, wieś Makowiska, km 0+000 - 0+050 Remont drogi gminnej o nr ewid. Wąwóz, wieś Sadki, km 0+000 - 0+080 Remont drogi gminnej o nr ewid. Pod las, wieś Sadki, km 0+000 - 0+300 Remont drogi gminnej o nr ewid. 447 Przy basenie, wieś Toki, km 0+000 - 0+200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie : dwa tysiące złotych ) W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w : pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego w Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 z dopiskiem REMONT DRÓG GMINNYCH poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); gwarancjach bankowych (oryginał); gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowyzmigrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach