Przetargi.pl
Remont dróg gminnych: ul. Mostowej i Zamoście w Kielczy

Gmina Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 462 31 00 , fax. 77 462 31 75; 462 31 76
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawadzkie
  ul. Dębowa 13 13
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 77 462 31 00, fax. 77 462 31 75; 462 31 76
  REGON: 00053108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawadzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych: ul. Mostowej i Zamoście w Kielczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Remont drogi gminnej nr 105679 O relacji (Zamoście - Kielcza) - powódź 2010 r. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na remontowanym odcinku drogi Roboty polegają na: wykonaniu podbudowy poprzez stabilizację istniejącego podłoża cementem, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z betony asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 4 cm z AC 16W, warstwa ścieralna o grubości 3 cm z AC 11S, wyrównanie poboczy. 2.Remont drogi gminnej nr 105680 O relacji (Mostowa - Kielcza) - powódź 2010 r. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinkach nr II , III , IV i V ulicy Mostowej w Kielczy. Roboty polegają na: wyrównaniu istniejącej podbudowy na odcinku nr II oraz wykonaniu podbudowy na odcinkach nr III , IV i V, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z betony asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 4 cm z AC 16W, warstwa ścieralna o grubości 3 cm z AC 11S, wyrównanie poboczy Szczegółowy zakres robót przedstawia Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opis techniczny i dokumentacja rysunkowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej - na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją - Wadium przetargowe Remont mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy - powódź 2010 r. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wymienione w ppkt. b-e w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 22.06.2016 r. do godz. 10:00 Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawadzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach