Przetargi.pl
Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - PN / 10 / 2016

Brzeskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4446521 , fax. 077 4446522
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Medyczne
  ul. Mossora 1 1
  49-301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4446521, fax. 077 4446522
  REGON: 00031343700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - PN / 10 / 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu - PN / 10 / 2016. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy od złożenia zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach