Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Olesna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3597841-44 w. 204 , fax. 034 3597283
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olesna
  ul. Pieloka 21 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283
  REGON: 00052572500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017. Podstawą rozliczenia będzie bilet miesięczny. Zamawiający każdą poszczególną trasę traktuje jako jedno zamówienie częściowe. Dowożeni uczniowie i opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie. Opiekun i dowożeni uczniowie mają pierwszeństwo w wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 3.2 Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie. 3.3 W trakcie roku szkolnego ilość zamawianych biletów miesięcznych może ulec zmianie. 3.4 Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 1. 3.5 Usługi dowozu należy wykonać z godnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.6 Miejsce realizacji - teren Gminy Olesno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach