Przetargi.pl
Remont dachu Łącznika E Domu Pomocy Społecznej w Tursku

Dom Pomocy Społecznej w Tursku ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Tursk, Tursk
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7553285/86 , fax. 957 552 075
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Tursku
  Tursk 28
  69-200 Tursk, woj. lubuskie
  tel. 95 7553285/86, fax. 957 552 075
  REGON: 21103761700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu Łącznika E Domu Pomocy Społecznej w Tursku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dachu (rekonstrukcji tarasu) w budynku Łącznika E w Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach