Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2020 roku

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Georga Philippa Telemanna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 702 870 , fax. 684 702 871
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku
  ul. Georga Philippa Telemanna 1
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 702 870, fax. 684 702 871
  REGON: 57751500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mosriw.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2020 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach